Wczytywanie strony

Pytania i odpowiedzi

Kiedy rozpocząć koszenie, jaka jest prawidłowa wysokość koszenia?

Koszenie trawy powinno odbywać się w momencie rozpoczęcia kwitnięcia. Zbyt wczesny pokos obniża poziom cukru w trawie. Zbyt późne skoszenie obniża wartość pokarmową i strawność kiszonki. Przy koszeniu należy pamiętać o odpowiedniej wysokości koszenia, która także nie pozostaje bez wpływu na jakość sianokiszonki. Zalecana wysokość koszenia to 5-8 cm. Zachowując taką wysokość przy koszeniu unikamy zabrudzenia zielonki oraz zapewniamy prawidłowy odrost. Koszenie powinno odbywać się w godzinach popołudniowych ze względu na wysoką koncentrację składników mineralnych w roślinach właśnie w tym okresie dnia.

Jak ocenić zawartość suchej masy w podsuszonym materiale?

Zawartość suchej masy w zakiszanym surowcu powinna wynosić od 35 do maksymalnie 50%. Wówczas mamy wysoką koncentrację potrzebnych do zakiszania cukrów i optymalne warunki do produkcji kwasu mlekowego. Dlatego nie należy też zbyt długo zwlekać z czasem zbioru zielonki, tym bardziej, że wraz z czasem rośnie też dodatkowo ryzyko pojawienia się deszczu i utraty najcenniejszych składników pokarmowych. Ustalenie czasu optymalnego zbioru jest sprawą łatwą. Zielonka posiada 15-23% suchej masy i w czasie bardzo dobrej słoneczne pogody traci 15% wody, a w czasie dobrej pogody 10%. Wystarczy więc jeden dzień suszenia  aby uzyskać pożądaną do zbioru zawartość ponad 35% suchej masy. Szybki czas suszenia powoduje mniejsze straty wskutek oddychania roślin, co szczególnie dotyczy cukrów i karotenu. Stopień podsuszenia zielonki przeznaczonej do zakiszenia ma znaczny wpływ na wielkość strat powstających w procesie kiszenia i skład chemiczny kiszonek.

Jak prawidłowo przygotować bele do owijania folią SiloMaster?

Aby uzyskać bele o foremnym, cylindrycznym kształcie, należy pograbić pokosy tak żeby były one równe i jednolite pod względem gęstości. Szerokość pokosu powinna odpowiadać szerokości podbieracza prasy. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji obsługi producenta prasy. Każda maszyna podlega zużyciu i należy ją serwisować. Niektóre części takie jak sprężyny, łożyska, rolki, koła zębate etc. powinny być po pewnym czasie wymieniane. Sprawdzenie prasy przed rozpoczęciem sezonu może zapobiec problemom podczas pracy. Wszystkie wymagające tego komponenty powinny być przesmarowane tak jak zaleca to producent.

Ważne:
- Belowany materiał powinien mieć szerokość podbieracza prasy.
- Bele powinny być mocno ubite i posiadać cylindryczny kształt
- Im bardziej ubite bele tym lepsza jakość kiszonki

Powinno się unikać prasowania bel o nieregularnym kształcie ponieważ:
- bele będą miały różną gęstość i ciężar
- będzie trudniej owinąć je folią do sianokiszonki
- wystąpią problemy z prawidłowym składowaniem
- mogą wystąpić problemy z konserwacją paszy.

Jak przeprowadzić optymalne owijanie bel folią SiloMaster?


Aby osiągnąć dobrej jakości sianokiszonkę koniecznie jest precyzyjne owinięcie balotów.
Dokładność owijania polega na tym, aby uzyskać naciąg folii rzędu 55-70%, a także doprowadzić do wzajemnego zachodzenia na siebie (w granicach 50%) kolejnych pasów folii. W praktyce po jednokrotnym owinięciu balotu, w każdym jego punkcie powinny znajdować się dwie warstwy folii. Prawidłowo przygotowany balot do zakiszania charakteryzuje się okryciem, które składa się z czterech warstw folii (w systemie 2+2 z 50% zachodzenie warstw). Gdy zakiszany materiał cechuje się dużym podsuszeniem z dużą zawartością twardych włókien lub balot został nieprawidłowo uformowany, wówczas zaleca się nałożenie 6-8 warstw folii. Ogólne zasady pokrywania balotu dotyczą nie tylko,  pracy z folią, ale i czasu wykonywania zabiegu. Balot powinien być owinięty w przeciągu dwóch godzin od jego uformowania. W przeciwnym razie dochodzi do niekorzystnych procesów, które mają wpływ na jakość sianokiszonki.

Na czym polega uzyskanie prawidłowego naciągu folii SiloMaster ?

Folia powinna być naciągnięta w czasie owijania w granicach 50%-70%, przy czym jej szerokość wyjściowa 500mm nie może być mniejsza niż 400 mm, a dla folii 750mm nie mniejsza niż 600mm. Aby uzyskać dobrej jakości kiszonkę i postępować w czasie owijania ekonomicznie, należy ustawić naciąg folii 70 % dla beli okrągłych i 55%-65% dla balotów prostopadłościennych. Należy sprawdzić naciąg folii zgodnie z instrukcją. Na rolce folii należy nanieść dwie kreski w odległości 10cm. Następnie po dwóch obrotach należy sprawdzić odległość tych kresek. Jeżeli wynosi 15 cm, to mówimy o naciągu 50%, jeżeli 16,5cm, to 65% itp. Gdy naciągnięcie jest zbyt duże, to znacznie zmniejsza się  szerokość folii i jej grubość, co może spowodować mniejszą szczelność i łatwy dostęp powietrza do sianokiszonki.   

W jaki sposób przechowywać i przygotować folię SiloMaster do owijania bel?

Zakupione rolki folii najlepiej przechowywać w oryginalnych opakowaniach kartonowych, na paletach drewnianych, chroniących przed kontaktem z podłożem. Należy unikać kontaktu folii z promieniowaniem słonecznym, gdyż niszczy ono warstwę filtra UV, przez co folia staje się mniej odporna na wpływ promieniowania. Bardzo ważne jest również miejsce przechowywania folii. Należy unikać sąsiedztwa nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, olejów, smarów, rozpuszczalników, gdyż mogą one reagować negatywnie z materiałem folii, uszkadzając ją. Dobę przed owijaniem należy przechowywać folię w temperaturze ok. 15°C, aby zapewnić optymalne klejenie. W czasie transportu rolek na pole  musimy pamiętać o umieszczeniu ich z dala od źródeł ciepła, jak silnik spalinowy czy rura wydechowa, gdyż może to spowodować stopienie folii.

Ile kiszonki potrzeba dla jednej krowy w ciągu roku ?

Poniżej przedstawiamy przykład uproszczonej kalkulacji dla produkcji kiszonek na jedną krowę mleczną o masie ciała 600 kg i średniej rocznej wydajności 6000kg mleka.

1. Obliczanie rocznego zapotrzebowania na kiszonkę z traw przewiędniętych.
15 kg x 365 dni x 1,25 (rezerwa 25%) = 6,84t/szt.

2. Obliczanie areału użytków rolnych.
Wykorzystując dane z punktu 1 wyliczamy orientacyjną powierzchnie użytków rolnych niezbędną do kiszonek:
Powierzchnia łąk (ha) 6,84/28*=0,24 ha

*przy planowaniu powierzchni łąk przeznaczonych  na produkcję kiszonek (ok. 35% suchej masy) uwzględniono obniżenie się masy plonu zielonki z ha na skutek odparowania wody przy podsuszaniu.

Zapraszamy do współpracy firmy zainteresowane dystrybucją produktów SiloMaster
Copyright © SiloMaster Folie do sianokiszonek. Wszelkie prawa zastrzeżone